Missie & Visie

Onze uitgangspunten

Missie
Infinitumzorg biedt verpleging, verzorging, begeleiding en ondersteuning aan allen die daarvoor gezien hun bijzondere zorgbehoefte in aanmerking komen.

Infinitumzorg biedt deze zorg als, voor zover en voor zolang het niet in iemands eigen vermogen ligt zijn/haar bijzondere zorgbehoefte volledig zelfstandig te vervullen. We werken aan de versterking van het vermogen van een cliënt om onder eigen regie en op eigen kracht dan wel met de hulp van mantelzorgers, familie en vrienden zijn/haar bijzondere zorgbehoefte te vervullen. Het uiteindelijke doel is dat onze cliënten in staat zijn zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de samenleving. We gaan ervan uit dat onze cliënten – eventueel met hulp – goed in staat zijn hun eigen belangen te begrijpen en ervoor op te komen. We hechten binnen Infinitumzorg grote waarde aan de inbreng van onze cliënten.

Visie
In onze visie geven onze cliënten zoveel mogelijk vorm en invulling aan hun eigen leven en doen zij mee in de samenleving. De cliënt staat bij ons centraal.

We zien onze cliënten als medemensen met behoeften die soms zo bijzonder zijn, dat ze (tijdelijk) niet vervuld kunnen worden zonder toegewijde hulp en ondersteuning.
Infinitumzorg wil die hulp en ondersteuning bieden aan mensen met zo'n bijzondere zorgbehoefte. Daarbij nemen we de eigen kracht en competenties van mensen als uitgangspunt om hun situatie te helpen verbeteren. Betrokkenheid, respect, veiligheid en stabiliteit vormen hierbij de basis.

Waarden

Betrokkenheid
Betrokkenheid is de kern van ons werk en leidt tot de norm dat we iemand die in (ernstige) nood verkeert en dan een beroep op ons doet, warm en hulpvaardig opnemen. Betrokkenheid betekent daarom dat onze focus gericht is op de cliënt en dat onze zorg wordt gestuurd door de behoeften, wensen en gevoelens van de cliënt.
We proberen een warme, vriendelijke, veilige en zorgzame sfeer te scheppen, zowel voor de cliënten, als voor de medewerkers. We willen graag dat onze cliënten én onze medewerkers zich bij ons thuis voelen. We waarderen onze medewerkers voor de inbreng die ze hebben in de kwaliteit van onze zorg voor mensen met een bijzondere zorgbehoefte.

Gelijkwaardigheid
De fundamentele overtuiging dat mensen gelijkwaardig zijn betekent dat we ernaar streven om iedereen met respect en met oog voor zijn/haar eigenheid tegemoet treden. We waarderen mensen zoals ze zijn, zonder ze te veroordelen. We zien onze cliënten dan ook niet als mensen met beperkingen of gebreken. We zien ze als medemensen met behoeften die soms zo bijzonder zijn, dat ze (tijdelijk) niet vervuld kunnen worden zonder professionele hulp en ondersteuning.

Veiligheid
Veiligheid als waarde is complex. Voor ons betekent het in de eerste plaats dat we onze cliënten een gevoel van geborgenheid en bescherming willen geven. Daarnaast betekent het dat we onze cliënten willen vrijwaren voor risico's en gevaren die ze (nog) niet zelf het hoofd kunnen bieden. Mensen hebben het recht om in veiligheid te leven en actief deel te nemen aan de samenleving. Ieder mens heeft recht op aandacht, genegenheid en goede zorg. Wij vinden het van groot belang dat onze cliënten, hun familie en hun vertegenwoordigers zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen. Voor onze cliënten creëren de medewerkers van Infinitumzorg een veilige plek.
Onze cliënten krijgen de ruimte om te ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken. Ook worden zij gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen. Belangrijk hierbij is dat iedereen rekening houdt met elkaar, elkaar respecteert en zich kwetsbaar mag opstellen.

Stabiliteit
Stabiliteit als waarde betekent dat we proberen voor onze cliënten een solide, goed lopende en voorspelbare structuur te creëren. Een structuur die hun groei en ontwikkeling faciliteert en die krachtig genoeg is om emotionele en psychische schokken als gevolg van tegenvallende en onverwachte gebeurtenissen op te vangen.