Respect

Privacy Reglement

Art. 1 Begripsbepalingen

Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Gezondheidsgegevens
Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkenen.

Verwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Bestand
Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

Verantwoordelijke
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Bewerker
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen4.

Betrokkene
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft of zijn vertegenwoordiger.

Derde
Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is
om persoonsgegevens te verwerken5.

Toestemming van de betrokkene
Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, waarmee de betrokkene
toestemming verleent dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

  • In het reglement wordt in voetnoten verwezen naar corresponderende artikelen in de Wet bescherming persoonsgegevens; voor een uitgebreide toelichting op deze artikelen wordt kortheidshalve onder andere verwezen naar mr drs T.F.M. Hooghiemstra, Teksten en toelichting op de Wet bescherming persoonsgegevens, Koninklijke Vermande 2001.
  • Het begrip bestand is van belang als criterium voor de afbakening van de reikwijdte van de WBP. Wat betreft de niet-geautomatiseerde verwerkingen vallen gestructureerde dossiers onder het toepassingsbereik van de WBP.
  • Het begrip verantwoordelijke doelt op degene, die formeel-juridisch de zeggenschap over de verwerking heeft. Het gaat om degene die bevoegd is doel en middelen vast te stellen.
  • Bijvoorbeeld een extern salarisadministratiekantoor.
  • Bijvoorbeeld een arts.

Het College bescherming persoonsgegevens
Het College dat tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens.

Art. 2 Reikwijdte
Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te
worden opgenomen.

Art. 3 Doel
Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP.
Dit reglement is van toepassing binnen Sara Thuiszorg, te Amsterdam en heeft betrekking op de in bijgaand overzicht genoemde verwerkingen van persoonsgegevens8.

Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens

Art. 4 Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden9.
Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen10.
Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn11.

6 Het CBP ziet er op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens als onafhankelijke instantie op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, en dat de privacy van burgers ook in de toekomst voldoende gewaarborgd blijft. Het CBP adviseert de regering, toetst gedragscodes, doet onderzoek naar technologische ontwikkelingen, geeft voorlichting, behandelt klachten, beoordeelt verwerkingen van persoonsgegevens, en treedt zo nodig handhavend op.Het CBP onderhoudt contacten met allerlei organisaties in de samenleving. Het CBP stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van burgers en organisaties voor een adequate privacybescherming en ondersteunt daarbij zelfregulering binnen de wettelijke kaders. (www.cbpweb.nl)
7 Artikel 2 WBP
8 Bijvoorbeeld wachtlijstregistratie, personalia en medische gegevens van patiënten en cliënten, observatielijsten, financiële en administratieve gegevens, klachtenregistratie, archiefregistratie, personeelsgegevens, etc.
9 Artikel 6 en 7 WBP.
10 Artikel 9 WBP; bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is met het doel moet men rekening houden met de verwantschap tussen doel van verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen, met de aard van de gegevens, met de gevolgen van de verwerking voor betrokkene, met de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en de mate waarin jegens betrokkene passende waarborgen zijn genomen.
11 Artikel 11 WBP.

Art. 5 Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend13;
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst14;
dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen15;
dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene16;
dit noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of van een derde én het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert17.

Verwerking van bijzondere gegevens (gezondheidsgegevens)
Gegevens betreffende de gezondheid worden slechts verwerkt indien aan een van de
volgende voorwaarden is voldaan:

Art. 6
a Hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of
maatschappelijke dienstverlening
De verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de
gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een
goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de betreffende
instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is.
b Verzekeraars
De verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de
beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover
dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
c Bijzondere gegevens als aanvulling op gezondheidsgegevens
Het verbod om bijzondere gegevens te verwerken is niet van toepassing voor zover dat
noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands
gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene19.

12 Artikel 8 WBP.
13 Als de verantwoordelijke de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene moet verkrijgen moet elke twijfel zijn uitgesloten over de vraag of de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven en voor welke verwerkingen de toestemming is gegeven. De toestemming kan blijken uit woord of gedrag en hoeft niet schriftelijk te worden verkregen. Wel dient de betrokkene alvorens toestemming te geven goed geïnformeerd te zijn.
14 Bijvoorbeeld een behandelingsovereenkomst in de zin van de WGBO (art. 7:466 BW)
15 De verantwoordelijke moet onderworpen zijn aan een wettelijke plicht bijvoorbeeld de wettelijk verplichte persoonsregistratie van werknemers o.g.v. Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden.
16 Er is een dringende medische noodzaak de gegevens van de betrokkene te verwerken; er is bijvoorbeeld direct medische hulp nodig en de betrokkene is buiten bewustzijn.
17 Dit is een algemene restbepaling: een rechtvaardig belang van de verantwoordelijke wordt aanwezig geacht in het geval dat de desbetreffende verwerking noodzakelijk is om zijn reguliere bedrijfsactiviteiten te verrichten. Voorbeeld; een schadeverzekeraar dient voor een schadeclaim naast de gegevens van zijn cliënt ook de gegevens van de tegenpartij en van getuigen te kunnen verwerken, tenzij na belangenafweging het belang van de tegenpartij prevaleert.
18 De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven is op grond van artikel 16 WBP verboden. Ook strafrechtelijke en aanverwante gegevens behoren tot deze categorie. De artikelen 17 tot en met 23 bepalen onder welke voorwaarden ontheffing wordt verleend. Voor gezondheidsgegevens is dat in artikel 21 vastgelegd.
19 Artikel 21 lid 3 WBP. Gegevens als godsdienst of levensovertuiging kunnen bijvoorbeeld van belang zijn bij psychiatrische ziektebeelden. Ook een gegeven als ras kan een belangrijke determinant zijn bij diagnosestelling. Deze bepaling blijft strikt beperkt tot de verwerking door hulpverleners, instellingen of voorzieningen binnen de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene noodzakelijk is.

d Wetenschappelijk onderzoek en statistiek20
Zonder toestemming van de patiënt kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens over de patiënt
worden verstrekt indien:
het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad, of
het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen. Verstrekking is pas mogelijk indien;
het onderzoek het algemeen belang dient;
het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd;
voor zover de betrokken patiënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.
e Erfelijkheidsgegevens21
Gegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen slechts worden verwerkt wanneer de
verwerking plaats vindt met betrekking tot de betrokkene bij wie de erfelijke gegevens
worden verkregen, tenzij:
een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert;
de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Organisatorische verplichtingen

Art. 7 Geheimhoudingsplicht

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht22.

20 Dit onderdeel is gebaseerd op artikel 7:458 BW (WGBO). De WGBO biedt meer bescherming en heeft daarmee voorrang op het bepaalde in artikel 23 lid 2 WBP, dat eveneens over wetenschappelijk onderzoek gaat.
21 Artikel 21, lid 4 WBP.
22 Art 9 lid 4 WBP. Een voorbeeld is de geheimhoudingsplicht van de hulpverlener neergelegd in art. 457 WGBO. De brancheverenigingen adviseren voor niet-hulpverleners de geheimhoudingsbepaling in de arbeidsovereenkomst op te nemen ondanks de doorwerking van de CAO-bepalingen in de arbeidsovereenkomst.

Art. 8 Bewaren
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt23.
Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, wanneer zij geanonimiseerd worden of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard24.
De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
De bewaartermijn is voor medische gegevens in beginsel vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit25.
Op grond van artikel 56 lid 3 BOPZ worden de gegevens met betrekking tot de behandeling van de patiënt bewaard gedurende vijf jaren vanaf het tijdstip waarop de behandeling in het kader van de wet, de plaatsing in een instelling, dan wel de terbeschikkingstelling is beëindigd (dus na ontslag uit de instelling of na overlijden) of zoveel langer als voor de als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
Art. 9 Beveiliging
De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer
om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek
en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s
die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen26.

Art. 10 Klachtenbehandeling27
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:
de directie van Sara Thuiszorg, Bosboom Toussaintstraat 5 1054 AL Amsterdam
de binnen de instelling geboden mogelijkheid voor onafhankelijke klachtenbehandeling via Spot;
het College bescherming persoonsgegevens. Op grond van de WBP kan de betrokkene
verzoeken een onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door de verantwoordelijke in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens28.

23 Art. 10 WBP.
24 Art. 10 lid 2 WBP
25 Art. 454 lid 3 WGBO geeft een specifieke invulling voor de bewaartermijn van medische gegevens. In de praktijk wordt de regel gehanteerd dat de 15 jaar termijn aanvangt op het tijdstip dat de behandeling is afgerond.
26 Artikel 13 WBP; passend in de zin van in overeenstemming met de stand van de techniek; tevens impliceert passende proportionaliteit: hoe gevoeliger de gegevens, des te zwaarder de eisen die worden gesteld aan beveiliging. Zie voor een handreiking beveiliging: Blarkom, G.W. van , Borking, drs. J.J., Beveiliging van persoonsgegevens. Registratiekamer, april 2001. Achtergrondstudies en Verkenningen 23.
27 Klachtenafhandeling is ook terug te vinden in hs. 1.3 van dit handboek in de zorgmap.
28 Art. 60 WBP

Rechten van de betrokkene
Art. 11 Informatieplicht29
Indien bij de betrokkene de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke voor het moment van verkrijging de betrokkene mede:
zijn identiteit;
de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is30.
De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen31.
De verantwoordelijke informeert over de rechten van de betrokkene en op welke wijze de betrokkene deze rechten kan inroepen.

Art. 12 Recht op inzage en afschrift van persoonsgegevens32
De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens.
De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.
Voor de verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht33.
Recht op inzage of afschrift kan worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

Art. 13 Recht op aanvulling en correctie van persoonsgegevens34
Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen.
De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of aanvulling schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

29 Art. 33 WBP
30 Deze algemene kennisgeving kan geschieden door het uitreiken van een informatiebrochure waarin wordt aangegeven voor welk doel de instelling persoonsgegevens verwerkt.
31 Bij het aangaan van een behandelingsovereenkomst is het vanzelfsprekend dat de patiënt aan de arts persoonsgevens overlegt. Wanneer er voldaan wordt aan de informatieplicht van de arts (art. 450 en aan het toestemmingsvereiste van de patiënt (450 WGBO) is de informatieverstrekking gewaarborgd. Behalve de medische gegevens in de arts- patiënt relatie moet de verantwoordelijke de patiënt informeren over alle verwerkingen van zijn persoonsgegeven) Ook dit kan geschieden door een informatie folder.
32 Artikel 35 WBP en 456 WGBO.
33 Het besluit kostenvergoeding WBP (Besluit van 13 juni 2001 tot vaststelling van de vergoeding van de kosten als bedoeld in de artikelen 39 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens) geeft hiervoor enkele richtlijnen. Art. 2: 1. De vergoeding voor de kosten van het bericht als bedoeld in artikel 35 van de wet bedraagt € 0.23 per pagina met een maximaal bedrag van € 4.50 per bericht. De verantwoordelijke mag voor de kosten van een bericht dat op een andere gegevensdrager wordt verstrekt dan papier een redelijke vergoeding in rekening brengen met dien verstande dat deze ten hoogste € 4.50 bedraagt. Art.3: de verantwoordelijke mag in afwijking van artikel 2 een redelijke vergoeding in rekening brengen met dien verstande dat deze ten hoogste € 22.50 bedraagt in het geval dat het afschrift bestaat uit meer dan honderd pagina’s, of het bericht bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking.
34 Artikel 454, tweede lid WGBO en artikel 36 WBP

Art. 14 Recht op verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens35

De betrokkene kan verzoeken om vernietiging van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen.
De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot vernietiging schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
De verantwoordelijke vernietigt de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

Art. 15 Vertegenwoordiging36
Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar, treden de ouders, die het ouderlijk gezag uitoefenen, dan wel de voogd in plaats van de betrokkene.
Hetzelfde geldt voor de betrokkene in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar en die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.
Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien valt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de betrokkene zelf diens ouders of voogd op.
Een betrokkene van 16 jaar en ouder die in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen is handelingsbekwaam en kan zich laten vertegenwoordigen.
Indien de betrokkene ouder is dan achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, treedt in volgorde als hier weergegeven, als vertegenwoordiger voor hem op:
Indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld, de curator of mentor;
indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld, de curator of mentor;
indien er geen mentor of curator is, de persoon die de betrokkene schriftelijk heeft gemachtigd, de persoonlijk gemachtigde;
indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt, de echtgenoot of andere levensgezel van de betrokkene;
indien deze persoon dat niet wenst of ontbreekt, een kind, broer of zus van de betrokkene.

35 Artikel 455 WGBO en artikel 36 WBP (de WBP spreekt van verwijderen)
36 De hier genoemde categorieën van meerderjarig handelingsonbekwamen en minderjarigen is een samenvoeging van art. 450 lid 2 WGBO (toestemmingsvereiste bij minderjarigen) en art. 465 WGBO (vertegenwoordiging van de wilsonbekwame patiënt)

Meldingsverplichtingen bij het CBP
Art. 16 Geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde persoonsgegevens37
Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de verwezenlijking van een doeleinde of samenhangende doeleinden bestemd is, wordt alvorens met de verwerking wordt aangevangen gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens38.
De niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de verwezenlijking van een doeleinde of samenhangende doeleinden bestemd is, wordt gemeld indien deze is onderworpen aan voorafgaand onderzoek39.

Art. 17 Vrijgestelde verwerkingen40
Individuele gezondheidszorg
Artikel 27 WBP (art. 16 reglement) is niet van toepassing op verwerkingen van beoefenaren van individuele beroepen in de gezondheidszorg, als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG), betreffende hun patiënten, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen41.
Verzorgingshuizen en verpleeghuizen
Artikel 27 WBP (art. 16 reglement) is niet van toepassing op verwerkingen van instellingen, als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Algemene wet bijzondere ziektekosten, betreffende de personen aan wie zij duurzaam verblijf en verzorging verschaffen, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen42.
Personeelsadministratie
Artikel 27 WBP (art. 16 reglement) is niet van toepassing op verwerkingen in het kader van de personeelsadministratie betreffende personen in dienst van of ten behoeve van de verantwoordelijke, voorzover de verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen43.
Salarisadministratie
Artikel 27 WBP (art. 16 reglement) is niet van toepassing op verwerkingen in het kader van de salarisadministratie betreffende personen in dienst of ten behoeve van de verantwoordelijke, voorzover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen44.

37 Art. 27 WBP
38 Hieruit volgt dat u de handmatige dossiervoering niet hoeft aan te melden, het betreft immers geen geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde gegevens. De vrijstelling geldt niet voor geautomatiseerde Lab-uitslagen waar in een papieren dossier naar wordt verwezen.
39 Art. 31 WBP bepaalt wanneer er sprake is van voorafgaand onderzoek: namelijk wanneer de verantwoordelijke:
a. een nummer ter identificatie van personen voornemens is te verwerken voor een ander doeleinde dan waarvoor het nummer specifiek bestemd is. Bijvoorbeeld handmatige verwerking van het sofi-nummer voor een ander doeleinde. Zie ook besluit gebruik Sofi-nummer WBP (Stblad 2001, 383); b. voornemens is gegevens vast te leggen op grond van eigen waarneming zonder de betrokkene daarvan op de hoogte te stellen; c. anders dan krachtens een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. voornemens is strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden. De voorafgaande controle bestaat uit het kenbaar maken aan de toezichthoudende autoriteit van de voorgenomen verwerkingen en diens bevoegdheid om een nader onderzoek hiernaar in te stellen. Het voorafgaand onderzoek leidt tot een niet-bindende verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking die de verantwoordelijke niet ontslaat van de verplichting om zijn eigen afweging te maken.
40 Artikel 27 en 29 WBP verwijzen naar het Vrijstellingsbesluit WBP. Wanneer een gegevensverwerking voldoet aan de voorwaarden van het Vrijstellingsbesluit hoeft deze verwerking niet te worden gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Het gaat om een vrijstelling van de aanmeldingsplicht. Dit wil nog niet zeggen dat de overige bepalingen van de WBP niet van toepassing zijn. Ook gegevens die zijn vrijgesteld vallen dus onder de zorgvuldigheidseisen van de WBP. Voor de artikelen van het Vrijstellinsgsbesluit wordt verwezen naar mr drs T.F.M. Hooghiemstra, Teksten en toelichting op de Wet bescherming persoonsgegevens, Koninklijke Vermande 2001, ook op www.cbpweb.nl, is het Vrijstellingsbesluit en de toelichting daarop opgenomen.
41 Art.16 van het Vrijstellingsbesluit. Wanneer het gaat om persoonsgegevens die door de beroepsbeoefenaar in het kader van een behandeling worden doorgegeven aan de administratie van de zorginstelling (bijvoorbeeld een ziekenhuis) waar hij werkzaam is, dan is de vrijstelling niet van toepassing aangezien deze verwerkingen niet transparant genoeg zijn voor de betrokkene. Alleen de vrijgevestigde beroepsbeoefenaren niet werkend binnen een instelling vallen daarmee onder art. 16 van het Vrijstellingsbesluit.
42 Artikel 17 Vrijstellingsbesluit. Behalve voor verpleeg en verzorgingshuizen geldt dit artikel ook voor alle AWBZ gefinancierde instellingen die duurzaam verblijf aanbieden. Op grond van het Vrijstellingsbesluit zijn bewonersgegevens (zoals bijvoorbeeld huisvesting) vrijgesteld. Dit geldt niet voor de medische gegevens van de bewoners. Indien het niet duidelijk is of bepaalde gegevens tot bewonersgegevens of tot medische gegevens behoren adviseren wij om uit te gaan van medische gegevens en deze aan te melden bij het CBP.
43 Artikel 7 Vrijstellingsbesluit.
44 Artikel 8 Vrijstellingsbesluit.
Overgangs- en slot bepalingen

Art. 18 Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

1. Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke mevrouw M. Kip, Sara Thuiszorg.
2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt
aan betrokkenen.
3. Dit reglement is per 1 januari 2007 in werking getreden en is bij de verantwoordelijke in
te zien.
4. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.