Jeugd

Jeugdzorg

De meeste kinderen en jongeren onder de 18 jaar die hulp, zorg of ondersteuning nodig hebben, krijgen te maken met de Jeugdwet. Daarbij gaat het om:

Jeugdhulp
Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien, zodat ze later als evenwichtige volwassenen volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Als opgroeien of opvoeden (even) niet goed gaat, kunnen zij en hun ouders of opvoeders jeugd- en opvoedhulp krijgen.

Jeugdbescherming
Als ouders hun pedagogische verantwoordelijkheid niet nemen of waarmaken, kan de veiligheid en ontwikkeling van het kind ernstig bedreigd worden. Dan is soms jeugdbescherming nodig.

Jeugdreclassering
Een jongere die een proces-verbaal heeft gekregen, kan jeugdreclassering opgelegd krijgen. Dat is een vorm van jeugdzorg waarbij de jongere wordt geholpen, begeleid en gecontroleerd. Het doel is om samen met ouder(s) of netwerk, het gedrag van de jongere te veranderen en recidive te voorkomen.

Pleegzorg
Soms kan een kind (tijdelijk) niet bij zijn of haar ouders wonen, omdat het opgroeien of opvoeden daar niet goed gaat. Dan wordt besloten dat het kind, al dan niet met instemming van de ouders, voor korte of langere tijd elders zal verblijven. Bij voorkeur wordt in die gevallen een beroep gedaan op kleinschalige gezinsvormen, zoals pleeggezinnen en gezinshuizen. Pleegzorg is de meest voorkomende vorm en wordt geboden door jeugd- en opvoedhulporganisaties die lid zijn van Jeugdzorg Nederland.

Als je kind zorg nodig heeft en je het niet zelf met familie, buren of vrienden kunt regelen, kun je een beroep doen op Infinitumzorg. Je moet daarvoor een indicatie aanvragen. Dat kan bij de gemeente van je woonplaats, of bij het zorgkantoor (CIZ), afhankelijk van de vraag of de zorg valt onder de Jeugdwet of de WLZ.

Infinitumzorg kan je helpen met de aanvraag. Bel met 0592-250671 voor meer informatie of stuur een e-mail naar info@infinitumzorg.nl.