WLZ

Wet Langdurige Zorg

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening.

Vrijwel alles wat de cliënt nodig heeft aan zorg wordt dan vanuit de Wlz geregeld, zoals:
 • Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk)
 • Begeleiding, verpleging en verzorging
 • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
 • Bij bepaalde zorgzwaartes: fysiotherapie en tandheelkunde.
 • Hulpmiddelen
 • Huishoudelijke hulp (soms)
 • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.
 • Het gehele pakket aan zorg en voorzieningen noemt men het integraal pakket.
Zorg vanuit de Wlz kan worden georganiseerd in een verpleeghuis, verzorgingshuis, woonvorm voor gehandicapten of gewoon bij je thuis.
Hoe kom ik in aanmerking voor de Wlz?
 • Iemand komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is om ernstig nadeel te voorkomen. Hier is bijvoorbeeld sprake van:
 • Als (er een grote kan is dat) iemand zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij
 • Bij (een grote kans op) ernstige verwaarlozing
 • Als er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking (of de kans hierop groot is)
 • De ontwikkeling van iemand ernstig wordt geschaad, al dan niet onder invloed van een ander (of de kans hierop groot is)
 • De veiligheid ernstig wordt bedreigd (of de kans hierop groot is)
Kortom, iemand komt in aanmerking voor Wlz-zorg als hij/zij zelf niet meer in staat is om in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is en deze zorg op adequate en tijdige wijze in te schakelen.

Wil je zelf nagaan of en hoe je zorg uit de Wlz kunt aanvragen in 2018? Neem dan de onderstaande infographic (en stappenplan) door. Onder de infographic wordt nader ingegaan op de verschillende stappen die doorlopen worden.
https://ncz.nl/infographic-wet-langdurige-zorg-wlz/